Niepokojące zastrzeżenia RIO do projektu budżetu Gminy Myślenice

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach której termin przypada na 30 stycznia 2019 roku zaplanowane jest przyjęcie Budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obecnie na komisji Budżetu i Finansów radni pracują nad projektem budżetu gminy.

Projekt budżetu dostępny do wglądu dla mieszkańców znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie również opublikowana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu gminy.

Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę, iż łączna kwota planowanych w 2019 roku wydatków bieżących (161.179.741,00 zł) jest niższa o 10 483 029,71 zł od planu tej grupy wydatków w 2018 roku. Może to rodzić wątpliwości w zakresie zabezpieczenia pełnych potrzeb wydatkowych Gminy Myślenice w 2019 roku i możliwość wypracowania na koniec 2019 roku “nadwyżki operacyjnej”, która umożliwi terminową spłatę długu Gminy Myślenice, w wysokości przypadającej w 2019 roku. Skład Orzekający sygnalizuje, że w pierwotnym budżecie Gminy Myślenice na 2018 rok planowano nadwyżkę w wysokości 3.510.692,00 zł oraz spadek zadłużenia Gminy do kwoty: 139.510.565,05 zł, podczas gdy aktualny budżet Gminy Myślenice na 2018 rok jest budżetem deficytowym, a skutkiem jego wykonania może być wzrost zadłużenia Gminy Myślenice do kwoty : 149.133.692,05 zł. Zaniechanie podjęcia w 2019 roku działań oszczędnościowych spowoduje, że rosnące koszty funkcjonowania jednostek budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Myślenice (w tym związane z zakończeniem planowanych inwestycji) – wymuszą konieczność zaciągania nowych, nieplanowanych aktualnie zobowiązań dłużnych.

Mimo tych uwag i planowanego spadku zadłużenia gminy w pierwotnej wersji oraz jak wskazała RIO zaniechania działań oszczędnościowych w 2019 roku, do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 już została wniesiona autopoprawka Burmistrza, która powoduje zmianę nadwyżki operacyjnej z kwoty 11.000.000 zł na 9.400.000 zł oraz wprowadza 1.000.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów, która ma być finansowana ze sprzedaży majątku Gminy. Ta autopoprawka nie była w projekcie budżetu opiniowanym przez RIO, a ma znaczący wpływ na planowany wynik finansowy gminy.

Wynik finansowy jako nadwyżka ma być przeznaczony na pokrycie długów jakie gmina zaciągała wcześniej. Jak widać pierwotny plan budżetu przewidywał więcej środków na spłatę zadłużenia i tak największego w powiecie i jednego z większych w kraju, a zaproponowana przez Burmistrza zmiana już uszczupla te środki.

W budżecie trudno dopatrzeć się wielu inwestycji, które tłumaczyły by taki kształt budżetu. Można zatem sądzić że mimo braku inwestycji (nie wliczając w to rewitalizacji Rynku) kasa gminna na koniec roku winna być w lepszym stanie niż planuje się w projekcie.

Analizując projekt budżetu na uwagę zasługuje fakt pozostawienia do bezpośredniej dyspozycji Burmistrza rezerwy inwestycyjnej w wysokości 2.630.000 zł, która może być dowolnie dysponowana. Czy jest to rezerwa na inwestycje “dla swoich” ? Okaże się w ciągu roku budżetowego.

W projekcie budżetu na rok 2019 nie zostały również zaplanowane i zabezpieczone finanse na reaktywację Szkoły Podstawowej nr 1, którą burmistrz ostatnio ogłosił na konferencji prasowej. Taka reaktywacja raczej nie odbędzie się bezkosztowo , a w budżecie na 2019 roku nie ma zabezpieczonych środków na jej przeprowadzenie. Czyli jak można domniemywać pomysł reaktywacji zrodził się niedawno i nie był planowany w chwili kiedy powstawał projekt budżetu a nawet pierwsza autopoprawka i należy się spodziewać, że autopoprawek zwiększających wydatki z budżetu gminy będzie jeszcze wiele.

Mimo obietnicy wyborczej jaką składał jeszcze kandydat na burmistrza Jarosław Szlachetka nie uległa zmianie rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach i pozostawiona została na poziomie 200.000 zł do podziału na wszystkie sołectwa w gminie.

Inną dużą, wręcz olbrzymią zmianą jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. Jest to dokument w którym zapisane są planowane działania (inwestycje, planowane i kontynuowane działania) gminy, które zostały wcześniej przegłosowane i proponowane przez Radę Miejską. I nie chodzi tutaj o planowane kwoty w Wieloletniej Prognozy Finansowej lecz usunięcie inwestycji jakie zostały wniesione do dokumentu przez poprzednią Radę Miejską.

Rolą Radnych jest kontrola budżetowa i w myśl tego że Gmina Myślenice charakteryzuje się dużym wskaźnikiem zadłużenia, Radni winni zadbać o zaniechanie i uniemożliwienie zaciągania kolejnych kredytów czy pożyczek, by ustabilizować finanse gminy. Rodzi się również pytanie czy na bieżącą działalność spółek gminnych (np. ZUO) ich finansowanie winno być przeprowadzane ze sprzedaży majątku gminy, jak zaproponował to w autopoprawce Burmistrz Szlachetka.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis