Regulamin konkursów

Regulamin konkursów organizowanych przez KMY.pl którego właścicielem jest  Pracownia Komputerowa “AB” zwanym dalej (KMY.pl) – obowiązuje od 17.04.2018 r.

I. Warunki ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie radia KMY.pl lub telewizji KMY.pl oraz portalu KMY.pl zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
2. Konkursy antenowe przeznaczone są dla osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i są ograniczone technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego, tv lub portalu.
3. W konkursach antenowych nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny osób współpracujących z KMY.pl, a także pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród w konkursach organizowanych przez KMY.pl.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.
1. W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową, telewizyjną lub warunki opisane na portalu.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
3. Zasady danego konkursu, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
6. KMY.pl nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na inne.
7. KMY.pl nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Warunki Odbioru nagród.
1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
a. nagrody rzeczowe – w terminie do 7 dni od dnia powstania prawa do nagrody
b. bilety, zaproszenia, wejściówki – w terminie do 7 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
2. Nagrody wydawane są w siedzibie KMY.pl po ustaleniu terminu, bądź w innym miejscu wskazanym przez KMY.pl
3. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 7 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy KMY.pl lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy KMY.pl, a fundatorem nagród.
4. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki – nieodebranie ich na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) prawo do nagrody służy KMY.pl lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy KMY.pl, a fundatorem nagród.

IV. Postanowienia końcowe.
1. KMY.pl zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.
2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. KMY.pl ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
4. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
6. KMY.pl przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) z późniejszymi zmianami.
7. KMY.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
8. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 760,- zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić KMY.pl – Pracownia Komputerowa AB (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
9. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.kmy.pl

Skip to content