Regulamin portalu

Regulamin korzystania z portalu www.kmy.pl/www.kmy24.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal funkcjonujący pod adresem www.kmy.pl oraz www.kmy24.pl, jest prowadzony przez Pracownię Komputerową AB z siedzibą w Myślenicach, Osieczany 550.
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.
 4. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.

2. DEFINICJE

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod adresem www.kmy.pl oraz kmy24.pl.
 2. Prowadzący Portal i właściciel – Pracownia Komputerowa AB .
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityka prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

3. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
  • ogólne zasady korzystania z Portalu,
  • prawa i obowiązki Użytkowników, a także
  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
 2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem www.kmy.pl /regulamin .

4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
 3. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

5. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz OSX
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 3. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane.  Ze względu na otwarty charakter Portalu wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu oraz netetyki, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
 5. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu komentarzy i odpowiedzi na komentarze.
 6. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na adres redakcji z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL

 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Prowadzący Portal zwraca niniejszym uwagę, iż na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem możliwe jest uzyskanie dostępu do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Prowadzący Portal zobowiązuje się do oznaczania takich treści w odpowiedni sposób, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.
 4. Za wszystkie ogłoszenia osób trzecich zamieszczane na portalu odpowiada osoba zamieszczająca ogłoszenia. Redakcja jedynie umożliwia zamieszczanie ogłoszeń.
Skip to content