Powołanie Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Art. 18.1. do obowiązków inwestora należy m.in. zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

Najważniejsze dla inwestora od momentu podjęcia decyzji o budowie własnego domu zdaniem piszącego niniejszy tekst jest wybór: działki budowlanej, projektu, kierownika budowy , ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz firmy budowlanej, która podejmie się realizacji naszej inwestycji. Powołanie odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy jest kluczową decyzją która spowoduje, że budowa będzie wykonywana zgodnie z projektem, przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP i tzw. sztuką budowlaną. Inżynier prowadzący cały proces inwestycyjny musi być osobą z doświadczeniem w bezpośrednim wykonawstwie, do którego inwestor powinien mieć zaufanie. Jeżeli osoba decydująca się na budowę własnego domu jednorodzinnego nie ma żadnego doświadczenia w szeroko pojętym budownictwie to najlepszym momentem powołania kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego jest czas przed kupnem działki budowlanej, na której ma powstać dom. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego powołanie kierownika budowy może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, ale inżynier z którym inwestor będzie współpracował przez cały cykl budowy powinien uczestniczyć, doradzić, przedstawić swoje uwagi już przy wyborze działki, projektu budowlanego i w następnej kolejności współdecydować przy wyborze firmy budowlanej. Zagadnienia związane z wyborem działki i projektu budowlanego przedstawiłem w dwóch poprzednich artykułach, z których jednoznacznie wynika, że osoba nie związana z budownictwem będzie miała trudności z podjęciem pewnych kluczowych decyzji bez konsultacji i porady doświadczonego inżyniera. Dlatego tak ważnym jest moment powołania przyszłego kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zakupie działki, projektu budowlanego i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę można przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych pod warunkiem powołania kierownika budowy i złożenia do Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kierownik budowy i inspektor nadzoru będą odpowiadać za wszystkie decyzje techniczne, organizacyjne, przestrzeganie zasad BHP podejmowane w trakcie budowy. Dlatego też współpraca pomiędzy kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru a wykonawcą, powinna być rozpoczęta już na etapie wyboru firmy budowlanej. Ponadto: referencje, jakość zrealizowanych wcześniej przez oferentów inwestycji, wyceny przedstawione przez poszczególnych wykonawców może poprawnie ocenić tylko inżynier posiadający odpowiednie doświadczenie w wykonawstwie i kosztorysowaniu. W przypadku kiedy wykonawca proponuje, aby funkcję kierownika budowy objął „jego inżynier” ( pojęcie błędne, gdyż kierownik budowy powinien być osobą niezależną od wykonawcy i w pewnym sensie od inwestora pełniącą samodzielną funkcję techniczną) i inwestor wyraża zgodę to wówczas należy rozważyć powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Powołanie inspektora nadzoru jest konieczne również w przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę nałoży na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Art. 19.1. Prawa Budowlanego). Chciałbym poruszyć jeszcze kwestie finansowe. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że największą odpowiedzialność w świetle przepisów Prawa Budowlanego podczas realizacji budowy (od momentu złożenia oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i protokolarnego przekazania przez inwestora placu budowy) ponosi kierownik budowy, a w następnej kolejności inspektor nadzoru. Osoby te decydują o jakości i poprawności wykonania prac budowlanych, zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałów. Decyzje podejmowane przez tych uczestników procesu budowlanego są kluczowe dla poprawnego i bezpiecznego wykonania całej inwestycji, dlatego osoby te powinny być odpowiednio wynagradzane, tak aby zaangażowanie podczas realizacji budowy znalazło odzwierciedlenie w satysfakcji finansowej. Niestety zdarzają się jeszcze inżynierowie, którzy za niewielką kwotę wypełnią na końcu budowy dziennik budowy, co jest oczywistym naruszeniem prawa, etyki zawodowej i takie osoby powinny być usunięte z Izby Budowlanej, a tym samym pozbawione możliwości wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Moim zdaniem inwestor powinien uzgodnić z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego stawkę miesięczną za zakres obowiązków określony w podpisanej między stronami umowie. Często zdarzają się sytuacje w których wykonawca nie realizuje budowy zgodnie z projektem oraz szeroko rozumianą „sztuką budowlaną”, a kierownik budowy wskazany przez wykonawcę i powołany przez inwestora ( o czym zawsze należy pamiętać) nie reaguje w odpowiednim momencie na ewidentne wady w realizowanym budynku. Niestety wynagrodzenie wypłacane przez wykonawcę dla kierownika budowy w wielu przypadkach uzależnia inżyniera od właściciela firmy budowlanej (choć podkreślam jest to niezgodne z etyką zawodową). Zamiast pełnić funkcję niezależnego inżyniera budowlanego, do którego podstawowych obowiązków należą czynności opisane w Art.22 Prawa Budowlanego, jest często rzecznikiem wykonawcy, a błędy związane z niewłaściwą realizacją zlecenia są przemilczane i ukrywane przed inwestorem. Taka postawa prowadzi do problemów związanych z wadami ujawnianymi po zakończeniu budowy lub pewnego jej etapu i często znajduje swój finał na wokandzie sądowej. Inwestor musi zdawać sobie sprawę, że jest uczestnikiem procesu budowlanego zgodnie z Art. 17. PB:

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.

a jego obowiązki są określone w Art. 18. PB:

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 roku z późniejszymi zmianami w § 9. 1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie — w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej zapisami inwestor musi być świadomy, że jest równorzędnym z osobami wymienionymi w Art. 17 PB, uczestnikiem procesu budowlanego i z mocy prawa nakładane są na niego pewne obowiązki i przywileje opisane w przywołanej ustawie PB. Inwestor (a nie wykonawca) ma m.in. zapewnić powołanie kierownika budowy, inwestor ma prawo wpisu do dziennika budowy (prawa takiego nie ma wykonawca) i podczas procesu inwestycyjnego należy korzystać z tych praw, ale również pamiętać o obowiązkach nakładanych przez ustawę. Kolejną sprawą, która czasami jest przyczyną nieporozumienia to opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten ciąży na inwestorze, a kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu BiOZ ( Art.21 a .1. PB). Jest to czynność, za którą kierownik budowy powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie ( chyba że umowa z inwestorem o pełnienie obowiązków kierownika budowy stanowi inaczej) lub inwestor powinien zlecić wykonanie planu BiOZ innej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Przywołane powyżej zapisy są podstawowymi informacjami, które inwestor powinien znać i mieć świadomość konieczności ich wypełnienia. Oczywiście sporządzenie odpowiednich umów z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego i właścicielem firmy wykonawczej w pewnym stopniu zwalniają inwestora z określonych w tych umowach obowiązkach przejmowanych przez drugą stronę umowy, dlatego odpowiednie ustalenia najlepiej sporządzić w formie pisemnej umowy przygotowanej przez prawnika.

W kolejnym artykule przedstawię problematykę związaną z wyborem firmy budowlanej, która zrealizuje inwestycję budowy domu jednorodzinnego.

Powiązane wiadomości

0 0 votes
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content