Prace ciesielskie, zbrojarskie związane z wykonaniem płyty żelbetowej stropu nad parterem

Kolejnym etapem po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian konstrukcyjnych parteru budynku jest wykonanie: wewnętrznych słupów żelbetowych (jeżeli takie elementy konstrukcyjne przewiduje projekt), schodów z parteru na piętro oraz płyty żelbetowej.

Słupy żelbetowe – z ław fundamentowych powinny zostać wypuszczone łączniki dla kontynuowania zbrojenia głównego. Długość łączników prętów zbrojenia konstrukcyjnego jest podana w projekcie konstrukcji. Dodatkowo na łączeniu prętów (będą dwa pręty na zakład: wypuszczony łącznik z ław fundamentowych i „przytulony” do niego pręt zbrojenia głównego kontynuowany od poziomu ławy do zakotwienia w płycie żelbetowej) należy zagęścić strzemiona, zgodnie z zaleceniem projektanta konstrukcji. Należy pamiętać o zastosowaniu podkładek dystansowych dla uzyskania odpowiedniej otuliny betonowej prętów zbrojeniowych.

Odbiór zbrojenia słupów przez inspektora nadzoru lub inwestora upoważnia kierownika budowy do deskowania tego elementu i betonowania. Po uzyskaniu przez słupy odpowiedniej wytrzymałości można przystąpić do ich rozdeskowania oraz deskowania schodów wewnętrznych żelbetowych, podciągów, naciągów, płyty stropowej. Przy deskowaniu schodów należy szczególną uwagę zwrócić na wysokość pierwszego i ostatniego stopnia, które powinny uwzględniać wszystkie warstwy posadzkowe (parteru i piętra) po wykonaniu których docelowo wykonane stopnie ( wraz z warstwą wykończeniową: deska lub płytka ceramiczna) muszą mieć jednakową wysokość.

Jeżeli inwestor na etapie wykonania schodów nie jest zdecydowany (powinna ta kwestia być uzgodniona z projektantem architektury na etapie sporządzenia projektu) czy okładziną wykończeniową będzie deska czy płytka ceramiczna proponuję wysokość stopni obniżyć o 2,0cm – 2,2cm (w zależności od grubości deski, którą będziemy okładać stopnicę schodów) od wymiaru wysokości stopni z okładziną wykończeniową, ponieważ łatwiej jest wylewką samopoziomującą nadlać 1,0-1,2 cm niż skuwać beton z poszczególnych stopni. Rozliczenie i deskowanie stopni i podestów klatki schodowej musi wykonywać cieśla z dużym doświadczeniem zawodowym.

Deskowanie podciągów i płyty stropowej proponuję wykonać z elementów deskowania systemowego: słupów stalowych (tzw. stępli), dźwigarów H20, płyt sklejki gr. 21 mm, które są dostępne w wypożyczalniach, a jeżeli budowę realizuje profesjonalna firma to zazwyczaj posiada taki system deskowania. Deskowanie systemowe skraca czas potrzebny na wykonanie belek i stropu, jest bezpieczne przy montażu, zbrojeniu i betonowaniu elementów żelbetowych pod warunkiem odpowiedniego doboru rozstawienia dźwigarów drewnianych i podpierających je słupów stalowych. Impregnacja sklejki szalunkowej odpowiednim preparatami mineralnymi umożliwia prosty i bezpieczny demontaż deskowania po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości.

Deskowania systemowe są elementami przeznaczonymi do wielokrotnego użytku i po zakończeniu prac żelbetowych zostają zwrócone do wypożyczalni lub odwiezione na magazyn firmy budowlanej. Odbiór poprawności wykonania deskowania przez kierownika budowy upoważnia do rozpoczęcia prac zbrojarskich. Należy żądać od dostawcy prętów zbrojeniowych deklaracji właściwości użytkowych dla stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę. Stal musi mieć wytrzymałość określoną w projekcie konstrukcji, odpowiedni symbol stali podany jest na każdym rysunku zbrojeniowym oraz w opisie technicznym projektu konstrukcyjnego (np. stal AIIIN B500SP). Należy kupić stal opisaną symbolem z projektu konstrukcji. Częstym zjawiskiem, które można obecnie zaobserwować jest sprzedaż stali z Chin lub krajów wschodnich o niższej wytrzymałości niż zakładana w projekcie. Jeżeli zbrojarz ułoży pręty konstrukcyjne zgodnie z rozstawem projektowym, a dostarczona stal będzie o niższych parametrach wytrzymałościowych to może prowadzić do przekroczenia ugięcia płyty, braku odpowiedniej wytrzymałości płyty żelbetowej po osiągnięciu ostatecznego obciążenia, a w skrajnych wypadkach do katastrofy budowlanej.

Pręty zbrojenia dolnego ( belek nośnych, płyty żelbetowej, płyty schodów) należy układać na podkładkach (betonowych lub plastikowych), które gwarantują zachowanie odpowiedniej, projektowej otuliny betonowej dla prętów zbrojenia konstrukcyjnego. Pręty górne uzyskują odpowiedni dystans od zbrojenia dolnego i odpowiednią otulinę betonową przez ułożenia ich na tzw. „kobyłkach” wykonanych z prętów zbrojeniowych o średnicy ø 10 mm lub ø 12 mm. Rozstaw i sposób wykonania „ kobyłek” stalowych jest pokazany w projekcie konstrukcji lub ustala kierownik budowy. Na etapie prac zbrojarskich należy pamiętać o wypuszczeniu łączników lub prętów zbrojenia głównego o docelowej długości dla rdzeni żelbetowych projektowanych w ściance kolankowej ścian poddasza.

Długość prętów należy dobrać w sposób umożliwiający właściwe ich zakotwienie w wieńcu płyty stropowej oraz wieńcu kończącym ściankę kolankową. Wykonanie zbrojenia belek nośnych, schodów i płyty żelbetowej stropu nad parterem musi zostać odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (inwestora). Odpowiedni zapis w dzienniku budowy upoważnia kierownika budowy do zlecenia wykonawcy betonowania elementów żelbetowych (belki nośne, wieńce ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych), schodów, stropu nad parterem. Należy zamówić mieszankę betonową o klasie wytrzymałości określonej w projekcie konstrukcji. Podczas betonowania koniecznym jest wibrowanie poszczególnych elementów żelbetowych wibratorem buławowym, który umożliwi odpowiednie zagęszczenie betonu, odpowiednie ułożenie poszczególnych frakcji kruszywa, oraz dopływ mieszanki betonowej przez blokujące je pręty zbrojeniowe ( czasami gęsto ułożone) i całkowite wypełnienie deskowania co zapobiegnie powstaniu tzw. „raków”, kawern w gotowym elemencie żelbetowym. Równie ważna jest odpowiednia pielęgnacja betonu rozpoczęta w momencie wiązania betonu polegająca na polewaniu gotowych elementów wodą. Najbardziej efektywne jest umieszczenie tryskaczy na całym obwodzie płyty stropowej i zraszanie betonu od momentu wiązania przez okres minimum 10-15 dni. W trakcie betonowania poszczególnych elementów żelbetowych: ław, ścian fundamentowych, stropu należy pobrać próbki betonu dla potwierdzenia klasy wylanej mieszanki betonowej i uzyskanej wytrzymałości dostarczonego na budowę betonu. Z betonowania stropu proponuję pobrać większą ilość próbek( 4-5 sztuk), aby można było sprawdzić wytrzymałość betonu po np. 14, 21 dniach, co umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnym rozdeskowaniu elementów żelbetowych lub konieczności ich pozostawienia. Po stwardnięciu betonu można schody, płytę przykryć geowłókniną, która będzie utrzymywała wilgoć co zmniejszy częstotliwość polewania i tym samym zużycie wody potrzebnej do pielęgnacji.

Deskowanie należy utrzymywać przez okres min. 28 dni ( chyba że wyniki badań laboratoryjnych – zgniecenie próbki, potwierdzą uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości betonu umożliwiającej jego wcześniejsze rozdeskowanie). Następnie można rozdeskować strop i poszczególne elementy żelbetowe pozostawiając podpory stalowe pod belkami nośnymi, a płytę stropową należy podeprzeć drewnianymi dźwigarkami opartymi na stalowych podporach. Rozmieszczenie dźwigarów oraz ilość stalowych podpór pozostawioną pod elementami żelbetowymi po demontażu deskowania musi określić kierownik budowy. Niedopuszczalnym jest przywiezienie i wyłożenie na płytę stropu materiału na ściany poddasza wcześniej niż po uzyskaniu przez beton odpowiedniej twardości i wytrzymałości gwarantującej przeniesienie obciążeń od ciężaru materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego (np. rusztowania) i ciężaru osób pracujących na stropie. Ponadto zbyt wczesne podawanie pustaków HDS-em powoduje drgania, które mogą być przyczyną powstania mikro rys i doprowadzić do zarysowania prawidłowo wykonanego stropu żelbetowego. Decyzję o możliwym rozpoczęciu prac na płycie żelbetowej stropu nad parterem musi podjąć kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Decyzja taka poprzedzona jest badaniem laboratoryjnym ( jeżeli nie minął okres 28 dni od wylania betonu) pobranych w trakcie betonowania próbek, które pozwolą określić twardość i wytrzymałość betonu w dniu ich zgniecenia.

Polub tę informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub

Witaj !

JEŚLI NASZE MEDIA MAJĄ :

SŁYSZEĆ , WIDZIEĆ , MÓWIĆ

MUSIMY MIEĆ NA TO PIENIĄDZE – WIĘC

WESPRZYJ KMY.PL