UZP wydał opinię w sprawie niejasności podczas przetargu dotyczącego obsługi ratowniczej myślenickiego basenu

Wybór oferty na obsługę ratowniczą myślenickiego basenu był już przez nas opisywany w lutym br. , kiedy to Fundacja Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia wystąpiła z zastrzeżeniami dotyczącymi wyboru zwycięskiej oferty w postępowaniu przetargowym jakie miało miejsce w MOKiS Myślenice, pod który podlega basen w Myślenicach.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie „usług społecznych” wybrana została oferta Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej oddział w Myślenicach. Wybór oferty wzbudził wiele zastrzeżeń przegranego oferenta, który w tej sprawie skierował swoje wątpliwości i zastrzeżenia zarówno do organizatora przetargu, Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który jest organem odpowiedzialnym za nadzór nad odbywającymi się przetargami i wynikami ich rozstrzygnięć.

W związku z okresem epidemii, stanowisko UZP zostało wydane z opóźnieniem. Na jego wynik czekali nie tylko wnioskodawca, drugi oferent i organizator przetargu, ale i radni miejscy, którzy winni ustosunkować się na komisji „Skarg, wniosków i petycji” do skierowanej do nich skargi, czego jeszcze nie uczynili do dnia dzisiejszego mimo, że pismo wpłynęło do Rady Miejskiej na początku czerwca podobnie jak do naszej redakcji.

W odpowiedzi na wniosek o kontrolę postępowania przetargowego UZP potwierdził większość zarzutów i nieprawidłowości jakie przedstawiła Fundacja Wodna Służba Ratownicza. Kluczowym elementem jaki rozpatrywał UZP jest zgodność postępowania z zapisami regulaminu przetargu jaki został przygotowany przez zamawiającego, czyli MOKiS w Myślenicach.

Na wstępie Departament Kontroli UZP oświadczył, że nie ma kompetencji do przeprowadzania kontroli zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, gdyż z uwagi na tryb postępowania przetargowego, jego kompetencje ograniczają się do możliwości analizy stosowania zasad i procedur.

Kluczowe jak wydaje się z analizy dokumentów oraz kwestii podnoszonej przez Fundację Wodna Służba Ratownicza wydają się dwa punkty regulaminu, które jak potwierdza opinia Departamentu Kontroli UZP zostały naruszone. Dotyczą one możliwości uzupełnienie oferty oraz załączenia do składanej oferty wymaganych regulaminem i zamówieniem kwalifikacji osób, które mają świadczyć usługi ratownicze na basenie według wymagań jakie przedstawił zamawiający.

Biorąc pod uwagę zarzuty strony przegranej oraz wyjaśnienia zamawiającego, czyli MOKiS Myślenice, UZP poinformował, że:

… Analiza dokumentacji postępowania prowadzi do wniosku, że Zamawiający przekroczył ustanowione przez siebie zasady w zakresie wzywania wykonawców do uzupełnienia oferty i wyjaśnień treści oferty.

A także:

… Wezwał wykonawcę Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej oddział w Myślenicach do złożenia osób skierowanych przez ww. wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, ze wskazaniem szczegółów na temat doświadczenia poszczególnych osób, pomimo że w ogłoszeniu o zamówieniu, pkt. 6.8 jednoznacznie wskazał, że nie będzie wzywał do uzupełnienia lub poprawy informacji na temat kwalifikacji osób świadczących zamówienie (…)

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że nie ocenił wykonawcy Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej oddział w Myślenicach zgodnie z ustalonymi przez siebie wymaganiami, co mogło prowadzić do naruszenia zasad, o których mowa w art.138o ust. 2 ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę opinię jaką wydał UZP możemy domniemywać, że jednak nie dochowano podczas tego przetargu wszystkich warunków jakie przedstawione zostały w regulaminie, który stworzył sam zamawiający.

Przypominamy, że oferty jakie składali oferenci były rozpatrywane w dwóch kryteriach 60% stanowiła cena i 40% stanowiły kwalifikacje osób świadczących usługę. Zdaniem Fundacji przyznanie jedynie 18 punktów z 40 możliwych było błędem oceniającego, natomiast ta sama wartość punktowa przyznana zwycięskiej ofercie była zawyżona, gdyż jak przytacza w swojej skardze fundacja winno być przyznane 0 punktów.

Wykaz osób dołączony do oferty przez wykonawcę Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej oddział w Myślenicach zawierał rażące błędy, braki i nieścisłości, co było jednoznaczne z koniecznością przyznania ofercie 0 pkt w kryterium „kwalifikacje osób świadczących usługę.tłumaczył w lutym redakcji prezes Fundacji Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia.

Opinia Departamentu Kontroli UZP niestety podważa opinię jaką przy opracowaniu pierwszego artykułu na temat tego przetargu wyraził dyrektor MOKiS Piotr Szewczyk, który wówczas stwierdził:

Jestem przekonany, że nie złamaliśmy żadnych punktów regulaminu, które były podnoszone przez Fundację. Jedyne czego mogę się obawiać to, że mogliśmy popełnić błędy proceduralne. Lecz od tego jest Urząd Zamówień Publicznych, który jest na etapie wyjaśniania sprawy i czekamy na decyzję Prezesa UZP.

Jak potoczą się dalsze losy przetargu będziemy śledzić na bieżąco czekamy również na decyzję radnych, która winna pojawić się po obradach komisji „Skarg wniosków i petycji” a wynik jej pracy powinien być przedstawiony na sesji rady miejskiej.

Powiązane wiadomości

5 2 votes
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content